کارنامه آزمون کتبی اعزام فرهنگیان به خارج از کشور

تذکر:
داوطلبانی که نسبت به نتایج آزمون کتبی اعتراض دارند می توانند از زمان اعلام کارنامه ها (در این پایگاه) حداکثر به مدت 10 روز مراتب را فقط بصورت کتبی به اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی ارسال نمایند. ضمنا اداره کل مذکور از هرگونه پاسخگویی حضوری یا تلفنی معذور است.

برای جستجو شماره داوطلبی خود را وارد کنید

 Powered By : ZomorodGroup.net